AICOwnership Structure

Ownership Structure

Top Ten Largest Proportion of Shareholding

                       Date:April 28,2019

 

Shareholding

Name Shareholding

Number of Shares

Shareholding Ratio

Shun-Ying Liang

                5,970,700

15.51%

Huang-Jen Chen

                4,540,972

11.80%

Jheng-He Investment Co.,Ltd.

                2,823,421

7.34%

  Representative:Shu-Jhen Chen

                   520,075

1.35%

Wei-Ren Investment Co.,Ltd.

                2,450,463

6.37%

  Representative:Shun-Ying Liang

                5,970,700

15.51%

Yi Li Da Enterprise Co.,Ltd.

                2,288,005

5.94%

  Representative:Huang-Jen Chen

                4,540,972

11.80%

Yi-Dan Liang

                1,209,402

3.14%

Yin-Jhih Liang

                1,194,993

3.10%

Ying Yun Co., Ltd.

                   945,000

2.46%

  Representative: Jian-Bang Shen

                            -  

0.00%

Shu-Jhen Chen

                   520,075

1.35%

Miao-Zi Lin

                   438,571

1.50%